CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Tin tức

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Bia- Rượu – Nước giải khát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau
THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA – RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT

Kính gửi:
Số ĐKSH:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Bia- Rượu – Nước giải khát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:
1. Thời gian và địa điểm
    - Thời gian:  15h00 ngày 31 tháng 3 năm 2017
    - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Bia- Rượu – Nước giải khát.
2. Điều kiện tham dự Đại hội
- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu – Nước giải khát theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/03/2017.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
3. Nội dung Đại hội
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua:
(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016;
(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
(4). Việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
(5). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
- Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự
    - Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu – Nước giải khát tại địa chỉ: http://www.balpac.com.vn/
    - Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/ Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.
    - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/ thư/ fax về Công ty trước 16h00 ngày 27/03/2017.
    - Thông tin liên lạc: Nguyễn Hồng Liên    Điện thoại:0904310969
                                Fax:    031.837 137
    Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH