+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021.

Link tải: Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021