+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Nội quy lao động Bình Luận

Ngày 28/8/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng đã có Thông báo số 1002/TB-SLĐTBXH về việc đăng ký Nội quy lao động, trong đó công nhận Nội quy lao động của Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết Thông báo và toàn văn Nội quy lao động của Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát xem tại đây

Trả lời