+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Tập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Bình Luận

Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát kính gửi các Quý Ông/Bà cổ đông tập tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm các văn bản sau:

 1. Quyết định số 205/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Quy chế làm việc tại Đại hội.
 4. Giấy mời dự họp Đại hội.
 5. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.
 6. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 7. Quyết định số 206/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội.
 8. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.
 9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý trong năm 2019, định hướng 2020.
 10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, phương hướng năm 2020.
 11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2019, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 12. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 13. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.
 14. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2020, mức cổ tức dự kiến 2020.
 15. Tờ trình về việc quyết toán thù lao kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2020.
 16. Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung chi tiết các văn bản trên xem tại đây

Trả lời