+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Tập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Bình Luận

0. Thư mời 2021

0.1 Xac nhan tham du 2021

0.2 Giay uy quyen 2021

1. QĐ số 101 ngày 31.3.2021 vv triệu tập ĐHĐCĐ 2021

2. QD thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong 2021

3. Quy che DHDCD 2021

4. Quy che bau cu BAL 2021

5. BC của Giám đốc trình ĐHĐCĐ 2021

6. BC cua HDQT 2021

7. BC của BKS trình ĐHĐCĐ2021- Balpac final

8. Bao cao tai chinh nam 2020

9. Ttr thong qua BCTC2020 và PA phan phoi LN2020

10. TTr số 106 ngày 31.3.21 vv thông qua kế hoạch SXKD 2021

11. TTr thong qua PA PPLNKH2021, muc co tuc du kien 2021

12. TTr thong ma muc thu lao HDQT,BKS 2021

13. Ttr thong qua lua chon don vi kiem toan 2021

14. Ttr thong qua Dự thảo các văn bản

14.1 Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động BALPAC 2021

14.2 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

14.3 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 2021

14.4 Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS 2021

15. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu TV HĐQT, BKS

15.1 Ly lich trich ngang TV HĐQT

15.2 Lý lịch trích ngang TV BKS

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Trả lời