+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo của VSD về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Bình Luận

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
Tên chứng khoán Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
Mã chứng khoán: BAL
Mã ISIN: VN000000BAL9
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: 31/3/2017
– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền – phường Máy Chai – quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng
– Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Theo vsd.vn)

Trả lời