+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Bình Luận

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát diễn ra vào hồi 09 giờ 00′ ngày 24/6/2020 tại trụ sở Công ty.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các văn bản kèm theo xem tại đây

Trả lời