+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Bình Luận

Nội dung Thông báo xem tại đây

Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem tại đây

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trả lời