+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Năm 2014, BALPAC phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 5,5 tỷ đồng Bình Luận

Sáng ngày 14/3/2014, tại Hải Phòng, Công ty CP Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (BALPAC) đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013.

Đây là Đại hội kết thúc năm hoạt động thứ 2, nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (HĐQT). Thời gian qua, tuy trong bối cảnh nền kinh tế hết sức khó khăn, nhưng HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định kịp thời, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và bảo đảm môi trường cho người lao động.

Tại Đại hội, 51 cổ đông (chiếm 84% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án chia lợi nhuận, kế hoạch năm 2014.

Theo đó, năm 2013, tổng doanh thu của Công ty đạt 97,203 tỷ đồng; sản lượng nắp chai các loại đặt 773 triệu nắp; nộp ngân sách 4,0 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 5,412 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 3,99 tỷ đồng; lương bình quân lao động là 4,2 triệu đồng/người/tháng. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt từ 100% đến 114% so với kế hoạch. Mức cổ tức là 12%.

Năm 2014, BALPAC phấn đấu: tổng doanh thu đạt 99,600 tỷ đồng; sản lượng nắp chai các loại đạt 785 triệu nắp; nộp ngân sách nhà nước 4,200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,500 tỷ đồng; lương bình quân CBCNV đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

(Nguồn: vba.com.vn)

Trả lời