+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo của VSD về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền Bình Luận

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (MCK: BAL).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Trụ sở chính: Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 3837 257
 • Fax: (031) 3837 137
 • Tên chứng khoán Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Mã chứng khoán: BAL
 • Mã ISIN: VN000000BAL9
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 
 • Lý do và mục đích:
  • Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  • Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
 • Tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
  • Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
  • Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên
 •  Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 06/05/2015
  • Địa điểm thực hiện:
   • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
   • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (số điện thoại liên hệ: Ms Liên – 0904310969) bắt đầu từ ngày 06/05/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân, trường hợp các cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi thông tin tài khoản về Phòng Tài chính Kế toán Công ty để được chi trả.

(Theo vsd.vn)

Trả lời