+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo của VSD về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 Bình Luận

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (MCK: BAL).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Tên chứng khoán Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Mã chứng khoán: BAL
 • Mã ISIN: VN000000BAL9
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
 • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 • Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp Đại hội cổ đông
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền – phường Máy Chai – quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng
 • Nội dung họp:Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau

(Theo vsd.vn)

Trả lời