+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

VSD thông báo về việc chấp thuận hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Bình Luận

Ngày 13/5/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 4235/VSD-ĐK.NV về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán BAL thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2020 theo Thông báo số 369/TB-VSD ngày 18/02/2020 của VSD, lý do: ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cùng ngày, VSD đã có Thông báo số 1645/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Trả lời